JUST SO YOU KNOW

งิ ๆ มั น ก็ ยั ง อ่ า น ย า ก อ ยู่ เ ห มื อ น เ ดิ ม แ ฮ ะ งิ ๆ เ พ ร า ะ เ ค้ า เ ขี ย น อ ะ ไ ร ง ง ๆ แ ห ง ๆ เ ล ย
แ ต่ . . . . . ช่ า ง มั น เ ห อ ะ
งิ๊ ซ ๆ ก รุ๊ ง ก ริ๊ ง บ อ ก แ ล้ ว ไ ง ว่ า ทำ ไ ม่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ต้ อ ง สั ญ ญ า มั น ผิ ด ห วั ง อี ก แ ล้ ว เ ห็ น ไ ห ม
ต่ อ ไ ป นี้ เ ค้ า จ ะ เ ชื่ อ อ ะ ไ ร ไ ด้ บ้ า ง ล่ ะ  โ ด น โ ก ห ก ซ้ำ แ ล้ ว ซ้ำ เ ล่ า เ นี่ ย
เ ซ ง  จ ะ โ ห ล ด   F I T B  ม า ดู สั ก ห น่ อ ย  มั น ใ ห้ โ ห ล ด ที ล ะ ไ ฟ ล์
แ ล้ ว ก ว่ า จ ะ โ ห ล ด ค ร บ   ไ ฟ ล์   3 0  วั น ห ม ด อ า ยุ   พ า ร์ ท นี ง ก็   1 1   ไ ฟ ล์ แ ล ะ
นี่ มี ตั้ ง   2   พ า ร์ ท   เ ห อ ๆ    เ ค้ า ว่ า น ะ ถ้ า แ ต ก ไ ฟ ล์ อ่ ะ   1 0 0  เ มก ก่ ะ ลั ง ดี 
ไ ม่ ม า ก ไม่ น้ อ ย ไ ป  ถ้ า เ กิ น นี้ ก็ เ ริ่ ม ห นั ก ใ จ แ ล ะ
เ งิ้ บ ๆ   ภ า วิ น ซื้ อ มื อ ถื อ ใ ห ม่ เ ห ร อ   หุ ๆ   แ ล้ ว เ อ า รู ป เ ค้ า ไ ป ใ ส่ ทำ ไ ม ห๊ า 
( รู้ เ ค้ า มั น ไ ม่ ส ม ค ว ร  ไ ป อ ยู่ ใ น มื อ ถื อ ใ ค ร ทั้ ง นั้ น อ่ า   T ^ T )
แ ล้ ว ทำ ไ ม ต้ อ ง เ ม ม ชื่ อ เ ค้ า ว่ า   n  i  c  h  a  ด้ ว ย ฟ่ ะ  ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
n  i  เ ฉ ย ๆ ไ ม่ ไ ด้ เ ห ร อ   เ งิ้ บ ๆ
แ ล้ ว ก็ ยั ง ไ ม่ บ อ ก กั น ซั ก ที น ะ   ลุ้ น จ น เ ห นื่ อ ย แ ล้ ว น ะ เ นี่ ย
วั น นี้ นั่ ง ฟั ง ท่ า น เ อ ย แ ล ะ เ ม เ ปิ้ ล ร้ อ ง เ พ ล ง (  ชื่ อ อ ะ ไ ร ก็ ไ ม่ รู้  ) ข อ ง ม ะ ลิ อ่ ะ
เ งิ้ บ ๆ เ ห็ น เ อ ย เ ศ ร้ า ๆ   ก็ รู้ สึ ก ไ ม่ ดี น ะ
ไ ม่ รู้ ว่ า เ ป็ น อ ะ ไ ร อ่ ะ    ห รื อ ว่ า เ ค้ า จ ะ คิ ด ไ ป เ อ ง (  มั น ยั ง ไ ง อ่ ะ  )
วั น นี้ นั่ ง ก่ ะ ท่ า น เ อ ย แ ล้ ว ก็ เ ม เ ปิ้ ล ทั้ ง วั น เ ล ย    หุ ๆ
ต้ อ ง ย้ า ย ที่ ม า นั่ ง ข้ า ง ห ลั ง แ ฮ ะ    (  โ ด น แ ฟ น ม ะ ค รุ ง แ ย่ ง ที่  )
รู้ สึ ก ว่ า จ ะ มี ค น ไ ม่ พ อ ใ จ เ ล็ ก น้ อ ย    (  มี ก า ร ไ ล่ ก ลั บ ไ ป นั่ ง ที่ เ ดิ ม ด้ ว ย น ะ  )
แ ต่ ทำ ไ ม ล่ ะ ก็ เ ค้ า จ ะ นั่ ง ต ร ง นี้    มี ปั ญ ห า ม่ ะ ?
อ ะ ไ ร ๆ  ก็ ดู เ ป ลี่ ย น ไ ป ห รื อ ไ ม่ ก็ แ ป ล ก ๆ ยั ง ไ ง ไ ม่ รู้     (  รู้ สึ ก บ้ า ง ม่ ะ ?  )
ดี น ะ ที่ วั น นี้ ก ลั บ เ ร็ ว    หุ ๆ   ฝ น ต ก อ่ ะ     เ งิ้ บ ๆ
รู้ สึ ก ดี ช ะ มั ด เ ล ย แ ฮ ะ
มี ค น ม า เ รี ย ก ว่ า พี่ เ นี่ ย     ดู ดี โ ฮ ก
มี รุ่ น น้ อ ง ค น นึ ง ใ น บ อ ร์ ด    (  ห รื อ ใ น บ ล็ อ ก ก็ ไ ม่ รู้  )
เ ค้ า ส่ ง เ ม ล์ ม า ถ า ม     แ ล้ ว แ บ บ เ ค้ า ว่ า เ ค้ า อ า ยุ น้ อ ย แ ล้ ว น ะ
สำ ห รั บ แ ฟ น ค ลั บ ด ง บั ง เนี่ ย    (  ที่ น้ อ ย ก ว่ า ก็ เ จ อ น ะ แ ต่ เ จ อ ไ ม่ กี่ ค น เอง
แ ต่ ป ก ติ แ ล้ ว จ ะ เ จ อ ป . 6  อั พ ทั้ ง นั้ น อ่ ะ  )
แ ต่ ดู จ า ก เ ม ล์ แ ล้ ว    น้ อ ง เ ค้ า ต้ อ ง อ ยู่ ป ร ะ ถ ม  4 – 5  แ ห ง ๆ เ ล ย อ่ ะ
ใ ช้ ไ ท ย เ ม ล์ อ่ ะ    คิ ด ส ภ า พ ส่ ง เ ม ล์ ที ต้ อ ง ร อ ตั้ ง   3   วั น ก ว่ า จ ะ ถึ ง
เ ดี๋ ย ว ค ง ต้ อ ง ส อ น ใ ห้ น้ อ ง เ ค้ า ส มั ค ร  h o t m a i l  แ ล้ ว อ่ ะ อ ย่ า ง นี้ โ ค ด ลำ บ า ก เ ล ย
ก ว่ า จ ะ คุ ย กั น ไ ด้ แ ต่ ล่ ะ ที     เ งิ้ บ ๆ   แ ต่ ดู แ ล้ ว ป ลื้ ม น้ อ ง ค น นี้ โ ค ด อ่ ะ
จ า ก ที่ ไ อ้ นิ ก ลั่ น ก ร อ ง อ อ ก ม า จ า ก ส ม อ ง แ ล้ ว น ะ
น้ อ ง เ ค้ า ต้ อ ง ช อ บ ด ง บั ง ม า ก ๆ แ ห ง ๆ เ ล ย    แ ล้ ว ก็ มี ค ว า ม พ ย า ย า ม ม า ก ๆ
จ า ก เ ท่ า ที่ สั ง เ ก ต ม า ค อ ม บ้ า น น้ อ ง เ ค้ า ต้ อ ง อื ด เ ว่ อ ร์ แ ห ง ๆ
สุ ด ย อ ด    เ ห็ น น้ อ ง ค น นี้ แ ล้ ว นึ ก ถึ ง ต อ น เ ค้ า เ พิ่ ง ช อ บ ด ง บั ง ใ ห ม่ ๆ
ต อ น นั้ น ทุ ก อ ย่ า ง ต้ อ ง ศึ ก ษ า เ อ ง ห ม ด อ่ ะ
ตั้ ง แ ต่ จ ะ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ จ า ก ไ ห น     เ มื่ อ ก่ อ น แ ค่ มี ไ ฟ ล์ ดู ก็ ดี ใ จ โ ฮ ก แ ล้ ว อ่ ะ
(  แ ต่ เ ดี๋ ย ว นี้ อ่ ะ   ไม่ 6 4 0 * 4 8 0 ขึ้ น ไ ป ไ อ้ นิ ไ ม่ โ ห ล ด ห ร อ ก   หุ ๆ  )
แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ใ ค ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ล ย น ะ เ ฟ้ ย    (  ข อ แ ล้ ว แ ต่ ไ ม่ มี ใ ค ร ใ ห้ อ่ ะ )
หุ ๆ    ร อ น้ อ ง เ ค้ า ต อ บ ก ลั บ ม า น ะ เ นี่ ย    แ ต่ ค ง อี ก น า น เ ล ย
ห วั ง ว่ า น้ อ ง เ ค้ า ค ง จ ะ โ ท ร ม า น ะ    (  อุ ต ส่ า ห์ เ สี่ ย ง ใ ห้ เ บ อ ร์ ไ ป  )
เ มื่ อ ว า น นั่ ง จั ด เ ม ล์    นี่ มั น อ ะ ไ ร ฟ่ ะ เ นี่ ย    สิ่ ง เ ก ะ ก ะ บ า น ต ะ ไ ท
ล บ ทิ้ ง ซ ะ   หุ ๆ    (  เ กื อ บ ล บ ไ อ้ ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ไ ป ด้ ว ย แ ห น่ ะ  )
ว่ า แ ล้ ว ว่ า ต้ อ ง มี ค น หั ว เ ร า ะ มื อ ถื อ เ ค้ า แ ห ง ๆ
ก็ ป่ ะ ป๊ า ซื้ อ ม า ผิ ด นี่    ก็ เ ล ย ต้ อ ง ทำ ใ จ ใ ช้
เ ว ล า ถื อ ก็ ค ง ต้ อ ง เ อ า ด้ า น ห ลั ง โ ช ว์   (  ด้ า น ห น้ า มั น เ กิ น ท น  )
วั น นี้ ซี บี ก็ วิ่ ง อี ก ต า ม เ ค ย    เ ริ่ ม จั บ ไ ด้ แ ล ะ
2 – 3   พี เ อ็ ม   (  ทำ ไ ม เ ค้ า ถึ ง ไ ม่ ใ ช้ บ่ า ย ส อ ง ถึ ง บ่ า ย ส า ม ก็ ไ ม่ รู้  )  
มั น จ ะ วิ่ ง เ ร็ ว เ ป็ น พิ เศ ษ   (  สำ ห รั บ เ ค้ า น ะ  )
วิ่ ง ซ ะ   2 3 – 2 5   เ ค บี พี เ อ ส   (  แ ต่ ข อ ง ค น อื่ น เ ข า วิ่ ง กั น   5 0   อั พ   ทำ ไ ม ค อ ม ช้ า งี้ ฟ่ ะ  )
แ ล้ ว ก็ ต อ น   2 – 7   เ อ เ อ็ ม ก็ เ ห มื อ น กั น วิ่ ง เ ร็ ว ดี
(  ทำ ไ ม ไ ม่ ใ ช้ ตี ส อ ง ถึ ง เ จ็ ด โ ม ง เ ช้ า ก็ ไ ม่ รู้  )
พั ก นี้ อ ว น อ อ ก จ ะ ทำ ตั ว อิ น เ ต อ ร์
ค า บ ง า น ช่ า ง   (  ทำ ไ ม เ ค้ า ถึ ง ช อ บ เ รี ย ก ง า น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ก็ ไ ม่ รู้  )
บ้ า น น ก มั น ต้ อ ง มี   4   ด้ า น ใ ช่ ป่ ะ
แ ท น ที่ จ ะ พู ด " ต้ อ ง ใ ช้ ไ ม้ สี่ ด้ า น ใ ช่ ม่ ะ " ไ ม่ อ่ ะ มั น ธ ร ร ม ด า ไ ป
อ ย่ า ง อ ว น ต้ อ ง พู ด " ต้ อ ง ใ ช้ ไ ม้ สี่  s i z e  ใ ช่ ม่ ะ "
มี อี ก ๆ จ ะ ใ ห้ ไ บ ร์ ท ไ ป ถ่ า ย เ อ ก ส า ร ไ ง แ ล้ ว อ ว น ไ ม่ รู้ ว่ า เ ค้ า สั่ ง ไ บ ร์ ท ไป แ ล้ ว
มั น ก็ เ ล ย สั่ ง ซ้ำ เ ค้ า ก็ บ อ ก มั น ว่ า เ ค้ า สั่ ง ไ ป แ ล้ ว มั น ก็ เ ล ย พู ด ก ลั บ ม า ว่ า
" ก็ เ ค้ า ไ ม่ รู้ ว่ า นิ สั่ ง ใ ห้ ไ บ ร์ ท ไ ป ถ่ า ย เ อ ก ส า ร นี่
เ ค้ า ก็ เ ล ย บ อ ก ไ บ ร์ ท ใ ห้ เ อ า ไ ป ซี ร อ ก ซ์ อ่ ะ "
ดู พ ร ร ษ พ ร ใ ช้ ศั พ ท์   หุ ๆ
เ อ อ    ม ะ อ ว น มี เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก เ ค้ า ห ว่ า ?    ร อ โ ท ร ศั พ ท์ อ ว น น ะ เ นี่ ย
ทำ ไ ม ถึ ง ไ ม่ เ ข้ า ส เ ป ส ก ริ๊ ง อ่ ะ ?
อ อ ก จ ะ น่ า รั ก   ส ด ใ ส   ขิ ขุ อ า โ น เ น้ ะ
รี บ ๆ ไ ป เ ข้ า ซ ะ น ะ คุ ณ ภ า วิ น    เ ผื่ อ จ ะ ทำ ใ ห้ ก ล้ า ขึ้ น น่ ะ
เ งิ้ บ ๆ   ท่ า น เ อ ย เ ปิ ด เ จ อ ใ น ห นั ง สื อ ภ า ษ า ไ ท ย
วิ วิ ธ ภ า ษ า   ห น้ า  4 1   บ ร ร ทั ด ที่  9
"  เ ร า ไ ด้ ข้ อ มู ล จ า ก เ ห น็ ต ม า เ พี ย บ เ ล ย "
เ ห อ ๆ ส รุ ป คื อ ที่ ใ ช้ คำ ว่ า " เ น ต " ห รื อ ไ ม่ ก็ " เ น็ ต " เ นี่ ย ผิ ด ใ ช่ ป่ ะ
ต้ อ ง ใ ช้ " เ ห น็ ต " ห รื อ นี่    แ ป ล ก ๆ ยั ง ไ ง ไ ม่ รู้ เ น๊ อ ะ
วั น นี้ ก ร ะ เ ป๋ า โ ค ด ห นั ก เ ล ย     วั น ศุ ก ร์ ส อ บ วิ ท ย์ แ ล้ ว ส อ บ จี น ต่ อ อี ก   เฮ้อ
อ่ า น ไ ท ย แ ล้ ว ง ง ๆ อ่ ะ    วั น นี้ รู้ สึ ก จ ะ เ จ อ แ ต่ ค น เ บ ล อ ๆ
ส น ธิ เ นี่ ย มั น คื อ ส ม า ส อ ย่ า ง นึ ง ใ ช่ ป่ ะ แ ต่ มี ก า ร เ ชื่ อ ม เ สี ย ง   ถู ก เ ป ล่ า เ นี่ ย ?
แ ต่ ถ้ า ส ม า ส ก็ ม า ต่ อ กั น เ ฉ ย ๆ  แ ล้ ว ต้ อ ง แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย จ า ก ห ลั ง ม า ห น้ า    ใ ช่ ป่ ะ ?
แ ต่ ก ลั ว ไ อ้ แ ป ล จ า ก ห ลั ง ม า ห น้ า นี่ ดิ  อ ย่ า ง " ผ ล ผ ลิ ต " เ นี่ ย ไ ม่ ใ ช่ ใ ช่ ม่ ะ ?
(  เ ห็ น อ า จ า ร ย์ เ ค ย พู ด แ ว๊ บ ๆ  ) แ ต่ " ผ ลิ ต ผ ล " เ นี่ ย ดั น ส ม า ส ซ ะ งั้ น
ดู ดิ น่ า สั บ ส น เ น๊ อ ะ
ส ม า ส ไ ม่ ค่ อ ย น่ า ก ลั ว เ ท่ า ส น ธิ เ น๊ อ ะ   ส น ธิ ดิ นั่ ง จำ กั น แ น่ เ ล ย อ่ ะ
ก ลั ว แ ย ก ไ ม่ อ อ ก ช ะ มั ด   ต้ อ ง ไ ป นั่ ง จำ ไ อ้ ว ร ร ค ไ ร นั่ น ป่ะ
จำ ไ ด้ แ ต่ เ ศ ษ ว ร ร ค อ่ ะ   สู้ ต า ย ค้ า บ
จี น นี่ ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย น่ า เ ป็ น ห่ ว ง แ ฮ ะ
ก ลั ว วิ ท ย์ อ่ ะ    แ ต่ มั น ค ง ไ ม่ ย า ก มั๊ ง   (  ห วั ง ว่ า น ะ  )
ต้ อ ง นั่ ง ท่ อ ง ชื่ อ ไ ฟ ลั ม ก่ ะ ดิ วิ ชั่ น ใ ช่ ม่ ะ
เ ต็ ม ส ม อ ง แ ล้ ว เ นี่ ย    ยั ด ไ ม่ ล ง แ ล้ ว น้ า
ไ อ้ เ รื่ อ ง พั น ธุ ก ร ร ม มั น ก็ ยั ง พ อ อ่ ะ น ะ ไ ป ไ ด้   หุ ๆ
งิ ๆ เ ย อ ะ ช ะ มั ด แ ต่     ไ อ้ นิ สู้ ต า ย    ค ริ ๆ
ก ร๊ า ซ เ จ อ ตั ว ช่ ว ย แ ล ะ   งิ ๆ   ไ ป เ จ อ ม า ส รุ ป ใ ห้ ห ม ด เ ล ย อ่ ะ เ รื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต
เ อ า เ ห อ ะ    อ ย่ า ง น้ อ ย เ รื่ อ ง นี้ มั น ก็ ยั ง เ ค ย เ รี ย น ม า แ ล้ ว อ่ ะ แ ห ล ะ
ยั ง พ อ มั่ ว ๆ ไ ป ไ ด้    แ ต่ ถ้ า ร ะ บ บ นิ เ ว ศ นี่ ดิ   งิ ๆ
เ ค้ า ว่ า ต้ อ ง อ อ ก ไ อ้ เ รื่ อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ น่ เ ล ย
แ ล้ ว ดั น ไ ม่ ไ ด้ เ อ า ห นั ง สื อ ม า อี ก  ก ล่ อ ง ดิ น ส อ ก็ ห า ย
ลิ ค วิ ค ข อ ง ช้ า น   อ๊ า ก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
ต้ อ ง เ ป ลื อ ง เ งิ น ซื้ อ ใ ห ม่ อี ก
ก่ ะ ว่ า จ ะ ห า ดู อี ก ที พ รุ่ ง นี้   (  ทำ ไ ม ไ ม่ ห า วั น นี้ ก็ ไ ม่ รู้  )
แ ล้ ว นี่ เ ค้ า พิ ม ไ ร ข อ ง เ ค้ า เ นี่ ย    งิ ๆ ๆ
ไ ม่ รู้ จ ะ ทำ ไ ร ดี แ ฮ ะ
ทำ ไ ม ยู ซู พ า ร า ไ ด ซ์ ถึ ง ส มั ค ร ไ ม่ ไ ด้ อ่ ะ
อ ย า ก อ่ า น ตำ น า น รั ก ใ จ จ ะ ข า ด   ไ ม่ ไ ด้ อ่ า น ห ล า ย วั น แ ล้ ว
พั ก นี้ เ ป็ น ไ ร อี ก ก็ ไ ม่ รู้   โ ร ค นั่ ง ยิ้ ม ค น เ ดี ย ว เ นี่ ย
ทั้ ง ๆ ที่   เ ค้ า อ ย า ก จ ะ ร้ อ ง ไ ห้ จ ะ ต า ย     แ ต่ ส ม อ ง มั น ดั น สั่ ง ใ ห้ ยิ้ ม ซ ะ งั้ น
ไ ม่ ว่ า จ ะ รู้ สึ ก ยั ง ไ ง ก็ ยิ้ ม    เ อ อ    บ้ า แ ล ะ เ นี่ ย
ค า บ  M r . P & A  ง ง ม่ ะPANDA
แ พ้ ซ ะ งั้ น   เ งิ้ บ ๆ  ส อ บ ก็ ดั น ม อ ง   – 1 2   เ ป็ น 1 2  เ ล ย ผิ ด เ ลย
เ ดี๋ ย ว ม า ดิ ท   ถ้ า ร ม ณ์ ดี นะ ……

E d i t  1 -*
หึ ๆ   ม า ดิ ท แ ล ะ   ร ม ณ์ ดี วั น นี้ ฟิ ค ถู ก ใ จ โ ค ด อ่ ะ
ถ้ า จ ะ อ่ า น แ ฟ น ต า ซี   ต้ อ ง อ่ า น ข อ ง พี่ เ ซ ย์
สุ ด ย อ ด   B e d t i m e   ว่ า สุ ด ย อ ด แ ล้ ว น ะ
ม า เ จ อ    L a u r e l    เ ข้ า ไ ป   กิ๊ ซ   พี่ เ ค้ า คิ ด ไ ด้ ไ ง เ นี่ ย
แ ล้ ว แ บ บ ไ ม่ น่ า เ ชื่ อ เ ล ย   พี่ เ ค้ า ก็ ช อ บ โ ท โ ม ะ เ ห มื อ น กั น
แ ป ล ก จ ริ ง ๆ   แ ฟ น ค ลั บ ด ง บั ง ก็ จ ะ ช อ บ โ ท โ ม ะ ด้ ว ย อ่ ะ
งิ ๆ   ร อ ต อ น ต่ อ ไ ป   เ งิ้ บ ๆ
ก็ จ ะ เ รี ย ก ว่ า ด ง บั ง ชิ น กิ อ่ ะ   (  ไ ม่ อ ย า ก เ รี ย ก เ ห มื อ น ใ ค ร อ่ ะ  )
ค ว า ม จ ริ ง แ ล้ ว ถ้ า จ ะ อ อ ก เ สี ย ง ใ ห้ ถู ก จ ริ ง ๆ แ ล้ ว มั น ต้ อ ง เ ป็ น ท ง บั ง ชิ น กิ ต่ ะ ห า ก
แ ต่ ทำ ไ ม อ่ ะ ก็ อ ย า ก โ ด ด เ ด่ น
ที ญี่ ปุ่ น ยั ง เ รี ย ก โ ท โ ฮ ชิ น กิ ไ ด้ เ ล ย
จี น ก็ เ รี ย ก ท ง ฟ า ง เ ฉี ย น ชิ
เ ก า ห ลี เ รี ย ก ท ง บั ง ชิ น กิ
ก็ ไ ท ย อ ย า ก จ ะ เ รี ย ก ด ง บั ง ชิ น กิ อ่ ะ   หุ ๆ
งิ ๆ   พู ด ต่ อ   ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย ชิ น ก่ ะ ก า ร พิ ม แ บ บ นี้ เ ล ย น ะ เ นี่ ย
ต่ อ เ รื่ อ ง ฟิ ค   อ๊ า ก ๆ ๆ ๆ   ช อ บ อ่ ะ ฟิ ค เ จ็ บ ป ว ด แ บ บ นี้    (  เ พ ร า ะ ค น อ่ า น มั น โ ร ค จิ ต ไง  )
Y o u   a r e  m y   b r e a t h e     เ ธ อ คื อ ล ม ห า ย ใ จ ข อ ง ฉั น
เ จ็ บ ป ว ด   งิ ๆ ๆ ๆ    (  ท่ า ท า ง จ ะ ก ล า ย เ ป็ น ม า โ ซ ไ ป ซ ะ แ ล ะ  )
อิ น วิ ช ชั่ น มั น เ ป็ น อ ะ ไ ร กั บ ค อม เ ค้ า ม าก ไ ห ม เ นี่ ย   ล็ อ ก อิ น ไ ม่ ได้
ไ ม่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ง้ อ ชิ ส์    เ ล่ น   R A N   ดี ก ว่ า   หุ ๆ
ไ ม่ คิ ด ว่ า เ ค้ า จ ะ เ ล่ น ล่ ะ ซิ    งิ ๆ ค ร า ว นี้ เ ล่ น เ อ ง ด้ ว ย    ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ พั ด ช า ช่ วย
(  แ ค่ ช่ ว ย แ น ะ นำ นิ ด ห น่ อ ย เ อ ง  )
ก็ แ ค่ เ ดิ น ไ ป จิ้ ม ๆ   เ ห อ ๆ   สุ ด ท้ า ย ไ อ้ นิ ก็ เ ลิ ก เ ล่ น
มิ น ท์ มั น อ่ า น ฟิ ค จ บ ยั ง ห ว่ า ? จ ะ ไ ด้ เ อ า ม า ใ ห้ เ ม เ ปิ้ ล อ่ า น
เ ล่ ม นี้ มั น ก็ เ น๊ อ ะ เ อ็ น ซี ทุ ก พ า ร์ ท เ ล ย   ข อ เ ลื อ ด ก รุ๊ ป เ อ บี ด่ ว น   หุ ๆ
เ ซ ง เ ค รี ย ด   ต้ อ ง อั พ เ อ็ ก ซ์ แ ม น   จ ริ ง ๆ ห รื อ นี่
ค ง ต้ อ ง แ ห ล ะ   ดั น ไ ป สั ญ ญ า ก่ ะ พี่ ด า ไ ว้    เ ฮ้ อ 
สั ญ ญ า อ ะ ไ ร ไ ว้ ก็ ต้ อ ง ทำ ต า ม สั ญ ญ า ดิ เ น๊ อ ะ ?
ตั้ ง  1 . 4  GB   เ ริ่ ม เ ห งื่ อ ต ก  – – "
เ ย้ ส  (  ทำ ไ ม เ ดี๋ ย ว นี้ ช อ บ พู ด คำ นี้ ก็ ไ ม่ รู้   ติ ด ม า จ า ก แ จ แ ห ง ๆ เ ล ย  )
G i v e & T a k e   ม า ต่ อ แ ว้ ว   งิ ๆ
 ร อ เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น เ ดื อ น แ ล้ ว อ่ ะ
ไ ม่ ว่ า จ ะ อ่ า น กี่ ค รั้ ง ก็ ร้ อ ง ไ ห้ ทุ ก ค รั้ ง อ่ ะ
ส ะ ใ จ ยุ น ช ะ มั ด พ า ร์ ท นี้
ทำ แ จ ไ ว้ เ ย อ ะ เ จ อ ก่ ะ ตั ว แ ล้ ว เ ป็ น ไ ง ล่ ะ
อ๊ า ก ๆ ๆ ๆ ๆ
ขี้ เ กี ย จ พิ ม แ ล้ ว อ่ ะ   อ ย า ก จ ะ ร้ อ ง ไ ห้

E d i t 3 -*
ไ ป อ่ า น ม า แ ล้ ว น ะ   อ ว น โ ท ร ม า แ ล ะ จ ะ  4  ทุ่ ม แ ล ะ น ะ เ ฟ้ ย   (  หึ ๆ  )
น้ อ ง พ ร ร ษ พ ร ทำ พิ ษ อี ก แ ล ะ ดั น ก ริ๊ ด ใ ส่ โ ท ร ศ ั พ ท์   หู จ ะ แ ต ก
ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด้ คุ ย ก่ ะ อ ว น แ ล้ ว น ะ
เ ค้ า เ ก ลี ย ด ค น โ ก ห ก ที่ สุ ด เ ล ย
เ ค้ า จ ะ เ ชื่ อ อ ะ ไ ร ไ ด้ อี ก ไ ห ม อ่ ะ
เ ค้ า ก็ สุ ด ๆ แ ล้ ว เ ห มื อ น กั น น ะ
เ พ ร า ะ ต อ น นี้ ถ้ า เ ค้ า เ ป็ น วิ น    เ ค้ า ก็ จ ะ ไ ม่ พู ด   เ พ ร า ะ เ ค้ า จ ะ เ ชื่ อ อ ะ ไ ร ไ ด้ ล่ ะ
จ ริ ง ไ ห ม ?
ข อ ร้ อ ง เ ป็ น ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย น ะ   ถ้ า ทำ ไ ม่ ไ ด้ อ ย่ า ง ที่ พู ด ก็ ไ ม่ ต้ อ ง พู ด ห ร อ ก
ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ มั น ไ ม่ ค่ อ ย จ ะ เ ห ลื อ แ ล้ ว น ะ
เ พ ร า ะ ต อ น นี้ มั น ก็ ไ ม่ ค่ อ ย เ ห ลื อ อ ยู่ แ ล้ ว   อ ย่ า ทำ ใ ห้ มั น ห ม ด ไ ป เ ล ย น ะ
เ ค รี ย ด ฟ่ ะ   พิ ม ล ง เ ป ส ไ ม่ ไ ด้ อี ก
จ ะ ปิ ด เ ป ส ไ ม่ ใ ห้ ใ ค ร อ่ า น เ ห มื อ น ท่ า น เ อ ย ดี ไ ห ม อ่ ะ
จ ะ ไ ด้ พิ ม อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ ไ ง
เ อ า เ ห อ ะ เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร เ ก็ บ ไ ว้ ก่ อ น แ ล ะ กั น   (  อ า จ จ ะ ทำ  หุ ๆ  )
เ พื่ อ น เ จ็ บ เ ค้ า ก็ เ จ็ บ น ะ   (  นึ ก ถึ ง แ ด น บี ม ม่ ะ ?  )
ใ ห้ ต า ย ดิ   ไ ม่ ช อ บ ก็ อ ย่ า ม า ทำ แ บ บ นั้ น สิ
มี ใ ค ร บ า ง ค น เ สี ย ใ จ น ะ รู้ ไ ห ม
ต อ น นี้ ไ ม่ ส บ า ย ใ จ เ ล ย อ่ ะ   มั น ก็ แ ค่ เ รื่ อ ง แ บ บ นี้ น ะ
ทำ ไ ม มั น ทำ ใ ห้ อ ะ ไ ร ๆ เ ป ลี่ ย น ไ ป ห ม ด เ ล ย ล่ ะ
ค ว า ม จ ริ ง มั น ไ ม่ ค ว ร ต้ อ ง ม า เ ป็ น แ บ บ นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ห ร อ
ห ล า ย ๆ เ รื่ อ ง ม า พ ร้ อ ม ๆ กั น มั น ก็ ห นั ก น ะ    จ น ไ ม่ อ ย า ก จ ะ ทำ อ ะ ไ ร อ่ ะ
เ ค้ า ส ง สั ย ว่ า จ ะ ทำ แ บ บ นั้ น ทำ ไ ม อ่ ะ   ไ ม่ เ ข้ า ใ จ . . .
ไ ม่ รู้ จ ะ พู ด ยั ง ไ ง น ะ    เ อ า งี้ น ะ จ ะ เ ล่ า อ ะ ไ ร ใ ห้  ฟั ง อ ย่ า ง นึ ง น ะ
(   เ พิ่ ง อ่ า น ม า น ะ เ นี่ ย   -*  ล อ ก ค ว า ม รู้ สึ ก ใ น ฟิ ค ม า น่ ะ   )
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส่ ว น ตั ว -* ทำ ไ ม มั น เ ห มื อ น ใ น ฟิ ค จั ง ฟ่ ะ
คำ ถ า ม ที่ อ ย า ก ถ า ม   (  ไ ม่ ต้ อ ง ต อ บ ก็ ไ ด้ แ ต่ เ อ า ไ ป คิ ด ดู น ะ  ) -*
พ ว ก คุ ณ ๆ ทำ อ ะ ไ ร กั น อ ยู่ ค่ ะ   ใ น ฐ า น ะ ที่ ดู เ ห มื อ น เ ค้ า จ ะ รู้ เ รื่ อ ง บ า ง อ ย่ า ง
ทำ อ ะ ไ ร ก็ ใ ห้ มั น แ น่ น อ น สั ก อ ย่ า ง ดิ   มั น ค า ใ จ ยั ง ไ ง ไ ม่ รู้
กำ ลั ง มี ใ ค ร เ สี ย ใ จ เ พ ร าะ ก า ร ก ร ะ ทำ ข อ ง คุ ณ อ ยู่ รึ เ ป ล่ า ?

อ ยู่ ใ ก ล้ กั น . . . ม อ ง เ ห็ น กั น อ ยู่ ทุ ก วั น
มั น ไ ม่ แ ป ล ก ห ร อ ก ใ ช่ ไ ห ม . . . ถ้ า มั น จ ะ เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก พิ เ ศ ษ
แ ต่ . . . ถ้ า ค ว า ม รู้ สึ ก มั น ไ ม่ ต ร ง กั น ล่ ะ
ถ้ า เ ข า ค น นั้ น ไ ม่ ไ ด้ รู้ สึ ก กั บ เ ร า แ บ บ ที่ เ ร า รู้ สึ ก กั บ เ ข า ล่ ะ
แ ล้ ว ถ้ า เ ข า ค น นั้ น ไ ป รู้ สึ ก แ บ บ นั้ น กั บ เ พื่ อ น ข อ ง เ ร า ล่ ะ
มั น จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ล่ะ     ไ ม่ ต้ อ ง อ ธิ บ า ย ห ร อ ก ใ ช่ ไ ห ม ?
เ ค ย มี ค ว า ม ทุ ก ข์ ไ ป พ ร้ อ ม ๆ กั บ ค ว า ม สุ ข รึ เ ป ล่ า
สุ ข ที่ ค น ที่ รั ก มี ค ว า ม สุ ข
แ ต่ . . . ก็ ทุ ก ข์ ที่ เ ห็ น ค น ที่ รั ก อ ยู่ กั บ ที่ รั ก ข อ ง เ ข า
ถ้ า มั น จ บ แ ค่ นั้ น เ รื่ อ ง มั น ก็ จ บ แ ล้ ว ล่ ะ . . . แ ต่ มั น ไ ม่ จ บ น่ ะ สิ
ใ น เ มื่ อ เ ข า มี ค น ที่ รั ก แ ล้ ว ยั ง จ ะ ม า ใ ห้ ค ว า ม ห วั ง ทำ ไม
แ ท น ที่ จ ะ ไ ด้ ทำ ใ จ . . . ก ลั บ ทำ ใ ห้ ต้ อ ง ม า นั่ ง ร้ อ ง ไ ห้ ทุ ก วั น
ทำ แ บ บ นั้ น ทำ ไม กั น ?

อ ะ แ ฮ่ ม ๆ คิ ด ไ ร ไ ด้ บ้ า ง ป่ ะ    เ ค้ า ไ ม่ อ ย า ก เ ห็ น ใ ค ร บ า ง ค น เ ศ ร้ า แ ล้ ว นี่ ห น่ า
เ ห็ น เ ศ ร้ า แ ล้ ว ก็ เศ ร้ า ด้ ว ย อ่ ะ งิ ๆ    ไ อ้ ค น ใ จ ร้ า ย
เ พื่ อ น เ ศ ร้ า จ ะ ใ ห้ นั่ ง หั ว เ ร า ะ รึ ไ ง เ ล่ า ?
ทำ ไ ม เ รื่ อ ง มั น เ ป็ น แ บ บ นี้ ฟ่ ะ
ชิ ส์ . . . . . . . . . . .
เ ค้ า ค ง รู้ สึ ก ไ ม่ ไ ด้ เ ท่ า ที่  เ ข า ค น นั้ น รู้ สึ ก ห ร อ ก   ข น า ด แ ค่ ฟั ง แ ค่ บ า ง ส่ ว น ที่ เ ข า รู้ สึ ก
ยั ง ทำ ใ ห้ เ ค้ า เ ศ ร้ า ได้ ข น า ด นี้ เ ล ย อ่ ะ   แ ล้ ว ถ้ า ค ว า ม รู้ สึ ก เ ต็ ม ๆ แ บ บ ที่ เ ข า ค น นั้ น รู้ สึ ก
อ ยู่ ล่ ะ   มั น จ ะ ข น า ด ไ ห น ?    ถ้ า เ ป็ น เ ค้ า เ จ อ แ บ บ นี้ ก็ ค ง ส ภ า พ ไ ม่ ต่ า ง กั น แ ห ง ๆ
สู้ ๆ น ะ      ไ ม่ มี ใ ค ร รั ก แ ต่ เ ค้ า ก็ รั ก น ะ   เ ค ย ไ ด้ ยิ น เ ป ล่ า 
" รั ก น ะ แ ต่ ไ ม่ แ ส ด ง อ อ ก "

เ รื่ อ ง เ ดี ย ว ไ ม่ พ อ    ทำ ไ ม มั น ห ล า ย เ รื่ อ ง งี้ ว้ า
ผิ ด รึ เ ป ล่ า ฟ่ ะ ที่ รู้ ว่ า ใ น ที่ สุ ด วั น นั้ น ก็ ต้ อ ง ม า ถึ ง น่ ะ
แ ต่ ไ ม่ อ ย าก ทำ ใ ห้ ค ว า ม สุ ข ที่ มี อ ยู่ ต อ น นั้ น มั น ห า ย ไป อ่ ะ
แ ต่ พ อ เ ข า ม า รู้ ที ห ลั ง ก็ เ ป็ น แ บ บ เ นี้ ย
เ ค้ า ผิ ด รึ เ ป ล่ า ที่ ไ ม่ บ อ ก ตั้ ง แ ต่ แ ร ก อ่ ะ
เ สี ย ใ จ อ่ ะ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advertisements

3 comments

  1. นิ ๆ ๆ เปนรา่ยป่าวอ่านเปสนิแล้วยังไงก้อไม่รุอ่ามีรายบอกกันด้ายน้าาาา…โทรมาหาหน่อยดิ นะนะกลัวโทรไปแล้วนิยังไม่ตื่นอ่า ว่างเมื่อไหร่โทรมาหน่อยล้ากันนะ^^อย่าเครียด ๆ เด๋วหน้าเหมือนช้างหรอกงิ

  2. น่ารัก … น่ารักดิ  >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s